คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (FIET ROAD SHOW 2023)

เมื่อวันที่ 5-11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (FIET ROAD SHOW 2023) ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน, โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รู้จักมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา หลักสูตร กิจกรรม ทุนการศึกษา ระบบ TCAS และได้มีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้น้อง ๆ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานั้น ๆ ทั้งนี้มีน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ETM 202 โฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Public Relations) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอีกด้วย