มจธ. ร่วมหารือ มจพ. สร้างเครือข่ายด้านงานทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความคิดที่สร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ REG CONNEXION

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดโครงการ REG CONNEXION ขึ้น ณ ห้องประชุม UX703 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเป็นการหารือความร่วมมือระหว่างสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อเพิ่มความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านงานทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหาความรู้จากมุมมองที่แตกต่าง เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความคิดที่สร้างสรรค์ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน สามารถนำประโยชน์ที่ได้รับ มาปรับใช้และต่อยอดความคิด มุ่งสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ พร้อมด้วย คุณกิตติคุณ อางคาสัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รศ. ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ. ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคุณธนพร ดีจงเจริญ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรจากกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ร่วมหารือในประเด็นต่างๆ ด้านงานทะเบียนนักศึกษา อาทิ งานตารางสอนและตารางสอบ งานประมวลผลการศึกษา การออกเอกสารทางการศึกษา ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่นำมาใช้รองรับการบริหารจัดการ