มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:12 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ

  

ในปีนี้มีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และวิทยาลัยสหวิทยาการ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนรวม 1,887 คน

ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้ให้โอวาทแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ความตอนหนึ่งว่า

“ความสำเร็จที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ มาจากปัจจัยสำคัญคือสติปัญญาความสามารถและความอุตสาหะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนของแต่ละคน แต่เมื่อพิจารณาให้ถี่ถ้วนก็จะได้พบว่า การที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้น ย่อมต้องอาศัยความสนับสนุนเกื้อกูลจากบุคคลต่าง ๆ มากมาย เป็นต้นว่า บิดามารดาและครอบครัว  ที่ได้อบรมเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ ครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และความดีให้ รวมทั้ง  คนในสังคมที่ได้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ โดยประการต่าง ๆ บุคคลเหล่านี้ เป็นผู้สมควรที่บัณฑิตจะได้ระลึกถึง ด้วยความซาบซึ้งในคุณความดีอยู่เสมอ พร้อมกันนั้น บัณฑิตก็ควรตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะประกอบคุณงามความดีเช่นเดียวกัน โดยประพฤติตนปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมือง หากปฏิบัติได้ดังนี้นอกจากจะเป็นการตอบแทนคุณความดีของบุคคลต่าง ๆ และของประเทศชาติอันเป็นที่เกิดที่อาศัยแล้ว ยังเป็นการสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ชีวิตของแต่ละคนอย่างแท้จริงและยั่งยืนอีกด้วย”  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และ   ความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน