คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาครูผู้สอน “ครู ท.ภ.ท. สู่ครูโค้ช สู่งานวิจัยในชั้นเรียนด้วยเครื่องมือ PLC” สำหรับครูผู้ช่วยและครูประจำการ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. นำโดย รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี และ ดร.วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาครูผู้สอน “ครู ท.ภ.ท. สู่ครูโค้ช สู่งานวิจัยในชั้นเรียนด้วยเครื่องมือ PLC” สำหรับครูผู้ช่วยและครูประจำการ จำนวน 70 คน เพื่อเตรียมการเลื่อนวิทยะฐานะ DPA ปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมทองปาน แวงโสธร โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูให้สามารถปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน พัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่ใช่แค่รู้ แต่สามารถทำได้ นอกจากนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ “ครูโค้ช” ตามนโยบายของโรงเรียนอีกด้วย