สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ Outcome-based Education (OBE) และการอยู่ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์(AI) อย่างรู้เท่าทัน”

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นแบบ Modularization มีการออกแบบการเรียนรู้ตามการวางลำดับขั้นการเรียนรู้ Taxonomy of Skills ดังนั้นจึงได้จัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ Outcome-based Education (OBE) และการอยู่ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์(AI) อย่างรู้เท่าทัน” ให้กับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมในรายวิชา เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 โดยการจัดอบรมแบ่งเป็น 2 รอบ จำนวนผู้เข้าอบรม ทั้งหมด 70 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ผศ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ ณ ห้อง SoLA 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้อาจารย์ประจำกลุ่มเข้าใจกระบวนการ การเป็นที่ปรึกษา (Consult) และการให้ Feedback กระตุ้นให้นักศึกษาคิดหาทางออกด้วยตนเอง ร่วมถึงการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน รวมถึงประเด็นที่ต้องระมัดระวังในการนำมาใช้ใน การทำงานกับนักศึกษาอีกด้วย