เสวนาโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวข้อ“พลิกโฉมการศึกษาของ มจธ” (KMUTT Educational Reform) และ หัวข้อ“การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และการเตรียมพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการเรียนการสอน”

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมเสวนาโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ“พลิกโฉมการศึกษาของ มจธ” (KMUTT Educational Reform)  และ หัวข้อการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และการเตรียมพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการเรียนการสอน” ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนา และดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในการจัดเสวนาใน Session 1 หัวข้อ“พลิกโฉมการศึกษาของ มจธ” (KMUTT Educational Reform) ในครั้งนี้ เป็นการจัดเพื่อให้อาจารย์รับทราบและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการศึกษา ที่เข้ามามีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ และสิ่งที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมในการปรับ Product Process และ People โดยมีผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และตอบคำถาม ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

และการเสวนา Session 2 ในหัวข้อการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และการเตรียมพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะทางด้านการเรียนการสอน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา มากกว่า 100 คน