มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติบัตรจากสภาวิศวกร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้รับเกียรติบัตรจากสภาวิศวกร ในฐานะเป็นองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง ที่มีความมุ่งมั่น ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม ประจำปี 2565

ซึ่งเป็นผลของความมุ่งมั่นตั้งใจ พัฒนาส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรมของมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในนามของโครงการวิศวกรอาสา