คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. นำโดย ผศ.ดร.มงคล นามลักษณ์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบด้วย รศ.ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ, รศ.ดร.สันติรัฐ นันสะอาง, ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย พร้อมด้วยวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ, ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และ ดร.วิศิษฎ์ศรี วิยะรัตน์ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรีณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ได้เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษาโครงงานฐานวิทยาศาสตร์ในการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ PjBL 5 ขั้นตอนให้บรรลุตามเป้าหมายให้เกิดขึ้นจริงอย่างเต็มรูปแบบ และส่งผลผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งนี้มีครูผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน