การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์ตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อ (ร่าง) เกณฑ์ตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย โดยมี คุณกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวรายงาน และ คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีการนำเสนอตัวชี้วัดและแนวทางการประเมินตามตัวชี้วัดโดยผู้เชี่ยวชาญโครงการ 6 หัวข้อ ดังนี้ 1) ภาพรวมเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน นำเสนอโดย รศ. ดร.สุนีรัตน์ ฟูกุดะ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. (ผู้จัดการโครงการฯ), 2) ด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอโดย รศ. ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ., 3) ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ และ 4) ด้านเทคนิค นำเสนอโดย ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ., 5) ด้านสังคมและชุมชน นำเสนอโดย คุณณัฐชยา รัตนพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์ และ 6) ด้านแผนระยะยาว (Long term) นำเสนอโดย คุณดำรงค์ บัวยอม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.

การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงไฟฟ้า หน่วยงานเอกชนอื่นๆ หน่วยงานการศึกษาวิจัย หน่วยงานภาครัฐด้านการกำกับและนโยบาย หน่วยงานด้านการเงิน เอ็นจีโอ รวม 75 คน และเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์อีก 23 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความเห็นและคำแนะนำต่อตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ตัวชี้วัดต่อไป