FIET Leadership (รุ่นที่ 2) กลุ่มที่ 4: จัดบรรยายในหัวข้อ “Observation of Digital Technologies from the Perspective of Interaction Design”

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย FIET Leadership (รุ่นที่ 2) ในกลุ่มที่ 4 จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “Observation of Digital Technologies from the Perspective of Interaction Design” เปิดโลกเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านมุมมองการออกแบบปฏิสัมพันธ์ โดย Professor Takashi Ohta จาก Tokyo University of Technology, Japan ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและยกระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาด้านการศึกษามาประยุกต์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประธานโครงการ Leadership ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวนกว่า 30 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมบรรยายในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Metaverse ซึ่งเป็นโลกเสมือนจริงสำหรับการโต้ตอบของผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงเครื่องมือและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อผู้คนจากสถานที่ต่าง ๆ ทำให้คนเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น มากขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของหน่วยงาน โดยการนำ AI มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงาน เป็นทักษะสำคัญในอนาคตอันใกล้ที่จะทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกับ AI ได้ นอกจากนี้ภายในงานแสดงให้เห็นถึงเทรนและการนำเสนอตัวอย่างการใช้งาน metaverse และ AI ทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น และการใช้งานโปรแกรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขององค์กรได้