การประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ

การประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium)

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (Cisco Webex Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว

โดย รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอหัวข้อ “Bench-to-Bedside: Anticancer drug-loaded Polymeric Implant for Brain Cancer Treatment” และ ดร.ลลิลทิพย์ หอเจริญ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอหัวข้อ “Collaborative Research to Impacts: Bioprocess Research and Innovation” ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย และผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างบุคลากรทั้งสองมหาวิทยาลัย ผสานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีผลกระทบสูงต่อไป