โครงการจิตอาสาผลิตรายการ “ฮีลใจวัยรุ่น”จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการจิตอาสาของนักศึกษาระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายสงกรานต์ สุขเกษม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับประเทศ ในการนี้มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ โดยโครงการจิตอาสาผลิตรายการฮีลใจวัยรุ่นจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้ผ่านเข้ารอบ 7 ทีมสุดท้าย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 3,500 บาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการผลิตรายการประเภทเอดูเทนเมนท์ร่วมกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และพิธีกรมืออาชีพจาก บมจ อสมท (MCOT)  เพื่อร่วมกันบรรเทาปัญหาด้านจิตใจของนักศึกษาหลังสภาวะโควิด-19 ออกอากาศสดทุกวันเสาร์เวลา 21.00-21.30 น. ทางเพจรายการฮีลใจวัยรุ่น โดยทีมงานจิตอาสาของโครงการดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ดำเนินรายการได้แก่ นางสาวเกียรติยา ธรรมวิภัชน์ (MCOT), นายฮานีฟ  ไวยศิลป์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 4) และทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.เพียงเพ็ญ จิรชัย, อ.ดร.ปนาลี แทนประสาน, รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล, รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์, คุณวันดี  ศรีสำราญ และคุณนิลุบล แหยมอุบล ทีมออกอากาศ ได้แก่ นายณัฐวุฒิ สุมานิต, นายธีรวุฒิ ศรีสำราญ, นางสาวทิพย์ดาวรรณ คอนเอม (นักศึกษาชั้นปีที่ 2), ทีมแอดมิน กราฟิก ได้แก่ นางสาวอารียา แก้วผลึก, นางสาวมณีรัตน์ มหานิล (นักศึกษาชั้นปีที่ 3)  และทีมงานนักศึกษาจิตอาสาจากชั้นปีต่าง ๆ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา