ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567”

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนตามกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567” ณ ห้อง SCi Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับอาจารย์และนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทราบแนวทางในการเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ตรงตามเป้าประสงค์ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมทั้ง 9 ด้าน ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นอกจากนั้นยังร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย วช. ในการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์และนักวิจัยเป็นรายบุคคล โดยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อให้พิชิตทุนวิจัยภายนอกได้ตามเป้าประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์