มจธ. ร่วมรับโล่ขอบคุณจาก อว. ในงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19”

อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 ขอบคุณสถาบันอุดมศึกษา ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดในวงกว้าง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักชุมชน ศูนย์ฉีดวัคซีน เพื่อให้บริการบุคลากร นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ กระทรวง อว. จึงได้จัดงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19” ขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องไทยจิตรลดา แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ศ. ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวรายงาน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวแถลงความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม และขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบโล่เพื่อขอบคุณสถาบันอุดมศึกษา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา อาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่ และผู้อำนวยการหอพักนักศึกษา และ ดร.ปนาลี แทนประสาน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานและรับโล่ขอบคุณจากกระทรวง อว. ในงานดังกล่าว

นับจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มจธ. ได้ระดมสรรพกำลังในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งกับชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน รวมถึงสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขต่างๆ อาทิ ผลิตหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ จัดทำบอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ห้องปลอดเชื้อ ดัดแปลงตู้โทรศัพท์สาธารณะเป็นตู้ตรวจ ATK ให้แก่โรงพยาบาลและสถานีอนามัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยลดความเสี่ยง พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มแก่ชุมชนและสถานพยาบาลใกล้เคียง เปิดหน่วยฉีดวัคซีนถาวรเพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด