นักเรียนมัธยมศึกษา 4-6 จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศึกษาดูงานห้องวิจัย Smart Lab ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ.

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 40 คน โดยการดูแลของ ดร.ณัฐวัชร กุลรัตน์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานห้องวิจัย Smart Lab ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.จักรภพ วงศ์วิวัฒน์ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวต้อนรับและแนะนำภาควิชา นักวิจัยจากห้องวิจัย Smart Lab กล่าวถึงการทำวิจัยวัสดุฉลาด ผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้แล้ว พร้อมทั้งนำชมห้องวิจัย การศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์