คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน หัวข้อ “แนะนำแอพพิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลแบบออนไลน์ (Assessment & Evaluation in Online Course) และการจัดการห้องเรียนในระบบ LEB2”

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 6 รอบที่ 2 ในหัวข้อ “แนะนำแอพพิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลแบบออนไลน์ (Assessment & Evaluation in Online Course) และการจัดการห้องเรียนในระบบ LEB2” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดย กลุ่มงานพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้แอพพิเคชั่นหรือโปรแกรมต่าง ๆ รวมไปถึงสาธิตการจัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในห้องเรียนแบบ Online และคุณวัชรี สมานรักษ์ พร้อมทีมนักเทคโนโลยีการศึกษา จากหน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ETS) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Activities และเทคนิคการใช้งานใน Function ต่าง ๆ การบันทึกผลการเรียนการรู้และการประเมินผลในระบบ LEB2 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาผู้ช่วยสอนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนกว่า 32 คน