กิจกรรม “สร้างสัมพันธ์สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผ่านเส้นทางการเรียนรู้ศาสตร์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ฝั่งตะวันตก ประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566 หลักสูตร ป.โท สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างสัมพันธ์สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผ่านเส้นทางการเรียนรู้ศาสตร์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ฝั่งตะวันตก ประเทศไทย” เป็นหนึ่งในกลไกในการสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ และการสื่อสารการดำเนินกิจกรรมของทางหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ คือ อาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่ 1/2566 ให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางในการขับเคลื่อนงานของหลักสูตรที่สอดคล้องไปกันกับแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 13

ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว ผู้เข่าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ศาสตร์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เรียนรู้การจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะชุมชน ในขณะเดียวกันได้เรียนรู้กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนประวัติศาสตร์ ชุมชนพูนสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์ และวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี ภายใต้การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เรียนได้ฝึกทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความยั่งยืนของโครงการพัฒนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ESS601 วิทยาศาสตร์และความยั่งยืน ของหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นหนึ่งในวงจรการเรียนรู้ของทางหลักสูตรและสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบ Online On-site และ On Community