พิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

โดย รศ. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองการทำสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมดำเนินงานในด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการทำวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล รวมทั้งครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้นในอนาคต โดยมี ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและร่วมลงนาม พร้อมทั้งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนและเข้าร่วมพิธี นำโดย ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ ผศ. ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ รศ.กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และคุณวิราทิพย์ ดามาพงษ์ เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอนาคต