มจธ. ร่วมแสดงผลความสำเร็จด้านความยั่งยืนภายในงานประชุมวิชาการระดับโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน Global Sustainable Development Congress 2024

KMUTT participated in the Global Sustainable Development Congress 2024 to demonstrate its strong commitment to sustainability and its leadership in promoting sustainable practices in Thailand and beyond.

Date: June 10-13, 2024

Venue: Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดยศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Energy Environment Safety and Health: EESH) พร้อมด้วยนักศึกษา Green Heart และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดแสดงผลความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายในงานประชุมวิชาการระดับโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน Global Sustainable Development Congress 2024 ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย นำเสนอภาพรวมการดำเนินงาน นโยบาย และผลการดำเนินงานในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย อาทิ งานวิจัยและบริการวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้อง และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานของ มจธ. ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน สังคม และประเทศ

งานประชุมวิชาการระดับโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน Global Sustainable Development Congress มีเป้าประสงค์เพื่อรวมภาคอุดมศึกษา ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้มากขึ้น โดยตรงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 17 ที่เป็นเสียงเรียกร้องเร่งด่วนให้ทุกประเทศร่วมมือกันยุติความยากจนและความเดือดร้อนอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องร่วมกันรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและช่วยกันปกป้องมหาสมุทรและป่าไม้ให้คงอยู่ งานนี้จึงเป็นเวทีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของสังคม จะได้มาร่วมกันนำเสนอแนวคิด นโยบาย นวัตกรรม และภาพของความสำเร็จที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการไปแล้ว โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การอภิปรายเชิงโต้ตอบแบบใกล้ชิด และอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 130 ชั่วโมง เกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา รัฐบาล ธุรกิจ และสังคม ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และมีนิทรรศการภาพรวมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ขับเคลื่อนโดยสถาบันอุดมศึกษาไทย โดย อว. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษากว่า 150 แห่ง ร่วมจัดแสดง กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้แทนจาก 90 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คน รวมทั้งมีกิจกรรมไฮไลต์ การประการผลการจัดอันดับ THE Impacts Rankings 2024 ภายในงานอีกด้วย