กสต. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “Daily Management: DM” ร่วมทำความเข้าใจและเรียนรู้การปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด (กสต.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “Daily Management: DM” ณ ห้องประชุม AD413 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้าน DM โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพร่วมให้คำแนะนำ แก่กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานและทำ DM ต่อไป

ทั้งนี้ Daily Management: DM คือการจัดการงานประจำให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนนการ PDCA เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ โดย มจธ. ใช้ DM เป็นการพัฒนาและจัดการงานให้เป็นระบบ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานของหน่วยงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้างานให้มีความเชื่อมโยงและตอบโจทย์กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย