พิธีมอบวุฒิบัตร และปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี สำหรับพนักงานสายการผลิต รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ได้มีพิธีปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี สำหรับพนักงานสายการผลิต (I-ChEPs) รุ่นที่ 11  โดย ผศ.ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน หัวหน้าโครงการ I-ChEPs กล่าวสรุปผลการดำเนินโครงการ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ.พร้อมด้วยคุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มอบวุฒิบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้สำเร็จโครงการ รุ่นที่ 11 จำนวน 23 คน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวแสดงความยินดีและให้คำแนะนำ คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวชื่นชมและให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้สำเร็จโครงการ รุ่นที่ 11 จัดขึ้น ณ ห้องโนเบล ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง 

  โครงการ I-ChEPs เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี สำหรับพนักงานสายการผลิต เพื่อจะได้นำความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน ส่งเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และเพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป