คณะครุศาสตร์ฯ มจธ. นำผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ “FIET Leadership” เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย 3 แห่งในภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประสานความร่วมมือและต่อยอดการพัฒนาคณะ ด้าน Innovation & Impact Research Services และด้าน Digital Transformations for Agile Organization

เมื่อวันที่ 4-7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (FIET) ได้นำผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ “FIET Leadership” จำนวน 8 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ในประเทศญี่ปุ่น คือ Kansai University, Kyoto Institute of Technology และ Kyoto University นำทีมโดย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ (คณบดี), รศ.ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ผศ.ดร.ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและความร่วมมือต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เพิ่มพูนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองใหม่ในการพัฒนาพันธกิจของคณะฯ และคิดสร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ ให้คณะฯ บรรลุตามเป้าหมายกลยุทธ์ สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เน้นทางด้าน Innovation & Impact Research Services และ ด้าน Digital Transformations for Agile Organization รวมทั้งหาโอกาสในการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการสอนและการทำวิจัยกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบนานาชาติ พร้อมกิจกรรม Student Mobility สามารถพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรไปสู่ระดับสากล สำหรับ Kansai University Senriyama Campus ได้รับการต้อนรับโดย Mr. Rob Kuipers และ Ms.Byvakina Mariya, IIGE program (Institute for Innovative Global Education), Division of International Affairs รวมทั้ง การกล่าวต้อนรับทาง online โดย Prof.YAMAMOTO Eiichi, Director, Center of International Education ในห้อง Global Smart Classroom ซึ่งอยู่ภายในหอสมุด ฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดโครงการ COIL (Collaborative Online International Learning) ของมหาวิทยาลัย เดินชม Campus อาคารและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย, สำหรับ Kyoto Institute of Technology (KIT) ได้รับการต้อนรับโดย Mr.Konstantinos ฝ่าย International Affair ซึ่งนำไปเข้าพบกับผู้บริหารในห้องประชุม ประกอบด้วย Prof.KAMEI Kaeko, Vice President จากนั้น เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ Center for Information Science ฟังบรรยายเกี่ยวกับ Facilities ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบการให้บริการแก่นักศึกษา โดย Prof.MASUDA Hideo, Prof.NAGAI Takayuki และ Prof.MORI Masayuki จากนั้นผู้แทน FIET Leadership นำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคณะฯ ที่ดำเนินการอยู่ และ Kyoto University (KU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น ได้รับการต้อนรับโดยฝ่าย International Affair จากนั้นพาเข้าพบและฟังบรรยายแนะนำหน่วยงาน KURA (Kyoto University Research Administration Center) โดย Dr.Eriko Amano, Vice Director ซึ่งเปิดโอกาสให้ซักถามเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิจัย และสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่บุคลากร รวมทั้งฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบสนับสนุนงานวิจัย และการพัฒนาผู้ประสานงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในอาเซียนของ KU โดย Ms.Chisato Saito นอกจากนี้ ทางทีมผู้เยี่ยมชมยังได้โอกาสในการนำเสนอภาพรวมของ KMUTT และ FIET เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงโครงการพัฒนาของกลุ่ม FIET Leadership และเจรจาหารือในการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การทำวิจัย และการจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกันต่อไป