สพบ. จัดกิจกรรม Boost Camp สำหรับบุคลากรเลื่อนระดับ ปรับจุดอ่อน เสริมจุดแข็งการถ่ายทอดเนื้อหาสำคัญอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะหลักและการบริหารจัดการ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรม Boost Camp สำหรับบุคลากรเลื่อนระดับ” ในหัวข้อ “วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาสำคัญอย่างมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับจุดอ่อน ส่งเสริมจุดแข็ง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ ข้อมูลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี  คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวเปิดกิจกรรมและให้คำแนะนำ พร้อมด้วย คุณกุลกานต์ สุทธิดารา คุณมะลิวรรณ ขุนแทน และ คุณจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ ร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมแชร์ประสบการณ์และให้คำปรึกษา ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอผลการ วิเคราะห์ได้ตรงประเด็น ณ ห้อง 804 อาคารเรียนรวม 5