มจธ. ให้การต้อนรับ ม.เกษตรศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (KMUTT ERP) ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร.สุภาวินี จีวะสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ในการเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของระบบงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี โดยมี ผศ. ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ และผู้บริหาร มจธ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยผศ. ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สินและสารสนเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานการใช้ระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (KMUTT ERP) คุณอัมพิกา เกตุกราย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ นำเสนอ “การเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ และ แผนจัดสรรงบประมาณ ของ มจธ.” พร้อมด้วยการแนะนำ “KMUTT ERP สำหรับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี” โดย คุณจิตรา กิจศิโรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินการศึกษา รวมถึงการนำเสนอ “KMUTT ERP สำหรับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ” โดยคุณพิมพ์ณรัตน์ เจริญมากสุวรรณ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ โดยมี คุณสำรวย แซ่เตียว ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง คุณปฏิสนธิ์ วิเศษวาษิต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์คุณวิภา รุ่งเรืองพลางกูร ที่ปรึกษา ดร.วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมตอบคำถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดการเยี่ยมชม