พิธีเปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี สำหรับพนักงานสายการผลิต (I-ChEPs) รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ได้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี สำหรับพนักงานสายการผลิต (I-ChEPs) รุ่นที่ 12 ขึ้น  ณ ห้องปทุมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  บริษัท ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง โดย ผศ.ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน หัวหน้าโครงการ I-ChEPs กล่าวแนะนำโครงการ ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ กล่าวแสดงเจตนารมณ์ต่อความร่วมมือ คุณเลอศักดิ์ ทองร่วง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการผลิตและการกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ แสดงเจตนารมณ์ต่อความร่วมมือ และให้คำแนะนำในการเรียน I-ChEPs พร้อมทั้งร่วมกันมอบคู่มือและอุปกรณ์การเรียนแก่ผู้เรียน โครงการ I-ChEPs เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนากระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี สำหรับพนักงานสายการผลิต เพื่อจะได้นำความรู้ด้านวิศวกรรมเคมีมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน ส่งเสริมทักษะและกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และเพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

รูปถ่ายทั้งหมด Click…. http://tiny.cc/8idjxz  expire 12/04/2567