มจธ. เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมต้อนรับพนักงานใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานสายวิชาชีพและสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 8 คน เพื่อสร้างความพร้อมและการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร โดยมีการชี้แจงในเรื่องของสวัสดิการ การพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ และวิธีการทำงานรวมถึงการให้พนักงานตระหนักถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม มจธ. เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างเป็นมืออาชีพผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติ  สู่ความเป็นองค์กรสุจริตของ มจธ. ให้ยั่งยืนต่อไป