คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการ Generation Thailand on FIET-KMUTT โปรแกรมพัฒนานักศึกษาฝึกงานสู่ภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการ Generation Thailand on FIET-KMUTT โปรแกรมพัฒนานักศึกษาฝึกงานสู่ภาคอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ (หัวหน้าโครงการ) พร้อมด้วย ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย, ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี มาอบรมให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 50 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ  สำนักงานกิจการนักศึกษา และสำนักเคเอกซ์ มจธ. ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อมองเห็นถึงความสำคัญในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา โดยมีความเชื่อมั่นในส่วนของทักษะทางด้านวิชาการ (Technical Skill) และเพื่อให้เกิดการก้าวสู่การฝึกประสบการณ์และการทำงานจริงอย่างมั่นใจ ทางหน่วยงานจึงมีโปรแกรมพัฒนานักศึกษาฝึกงานสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจเพิ่มให้กับนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านสมรรถนะ (Competency) อันประกอบด้วยทักษะด้านพฤติกรรมและแนวคิด (Behavioral Skills & Mindsets ) เพื่อให้นักศึกษามีฐานความคิด ทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำงานในองค์กร สามารถทำงานเป็นทีม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี