KMUTT On Tour 2024 Ep.2 ออกเที่ยวทริปเยี่ยมชมพื้นที่บางขุนเทียน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรม KMUTT On Tour 2024 Ep.2 ออกเที่ยวทริปเยี่ยมชมพื้นที่บางขุนเทียน ณ มจธ. บางขุนเทียน และสะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน ได้นำนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองทำกิจกรรมและเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายใน มจธ.บางขุนเทียน ได้แก่ การทำกิจกรรมผ้ามัดย้อม โดยใช้สีจากวัสดุธรรมชาติที่อยู่ในบริเวณบางขุนเทียน เช่น กาบต้นจากและเปลือกลูกจาก ลูกโพธิ์ทะเล เปลือกต้นโกงกาง เป็นต้น นำมาต้มสกัดให้เป็นสีย้อม ในครั้งนี้ จะทำหมวกมัดย้อม ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มัดหมวกตามจินตนาการ จากนั้นนำไปย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ ตากจนหมาด แล้วคลี่ออก จะได้ลวดลายที่สวยงามตามจินตนาการของตนเอง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน บรรยายขั้นตอนวิธีการทำผ้ามัดยอม ผศ.วรนุช ชื่นฤดีมล ช่วยเตรียมน้ำสีสำหรับการทำสีมัดย้อมและถ่ายทอดเทคนิควิธีการทำผ้ามัดย้อมให้ได้ชิ้นงานที่สวยงาม และมีคุณวรนี สายน้ำเขียวและคุณพนิดา พานิชย์ เป็นวิทยากรสำหรับการลงมือปฏิบัติ

จากนั้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลความเป็นมาของโรงงาน และเยี่ยมชมภายในโรงงานต้นแบบฯ ต่อด้วยการเยี่ยมชมสถานที่โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) โดยอาจารย์เริงฤทธิ์ เอกวงศ์อนันต์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้นำทีมอาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองเยี่ยมชมผลงานต่าง ๆ ของนักศึกษาปัจจุบัน และเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์พุทธ แสงกล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมกับผู้แทนสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในคณะ

จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์กีฬาและนันทนาการ มจธ.บางขุนเทียน ซึ่งคุณสรารัตน์ คงสว่าง คุณพัฒชยานันต์ ทรัพย์รวีกร และคุณวันวิสา ดอกสันเทียะ ผู้แทนสำนักงานกิจการนักศึกษา นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาต่าง ๆ ภายในศูนย์กีฬาและนันทนการ มจธ.บางขุนเทียน ต่อด้วยหอพักนักศึกษา โดยคุณจีราวรรณ พุ่มเจริญ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมห้องพัก และได้บรรยายเกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่าย การดูแลนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกในหอพัก บางขุนเทียน

นอกจากนี้ ยังได้ให้ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานเยี่ยมชมธรรมชาติป่าชายเลน ณ สะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะพบกับธรรมชาติของป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของบางขุนเทียนอีกด้วย

กิจกรรม KMUTT On Tour 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รับรู้และเข้าใจในความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จนสามารถพัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ความเป็น มจธ.ได้ โดยมีทั้งหมด 8 Ep. ด้วยกัน โดยใน Ep.3 จะเป็นเดินทางเยี่ยมเยียนเมืองเก่า (อยุธยา) นั่งรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับ ให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้เข้าร่วมกันอีกด้วย