มจธ. แสดงความชื่นชมนักศึกษาทำความดี ช่วยชีวิตผู้อื่น เป็นเเบบอย่างที่ดีตามหลักเกียรติยศสำหรับนักศึกษา

วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Visitor Lounge ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วย รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ มอบเกียรติบัตร และทุนเจียระไนเพชร เพื่อแสดงความชื่นชมต่อนายธนกร ธรรมศักดิ์ชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ นางสาววิมลสุรีย์ นวนพรัตน์สกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือพนักงานทำความสะอาดของมหาวิทยาลัยที่มีอาการหมดสติ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ด้วยการทำ CPR (ปั๊มหัวใจผายปอดกู้ชีพ) จนกลับมามีสติอีกครั้ง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 4

มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาทั้งสองท่าน ซึ่งเป็นนักศึกษาตัวอย่างผู้ที่ไม่ดูดาย ช่วยเหลือเมื่อพบเห็นผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน สมควรเป็นผู้ได้รับการยกย่อง เป็นเเบบอย่างที่ดีตามหลักเกียรติยศสำหรับนักศึกษา มจธ. (Student Code of Honor) ซึ่งประกอบด้วย Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดบนความถูกต้อง Respect and Care ให้เกียรติและใส่ใจ ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมเสมอ Continuous Improvement พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ Do something ไม่ดูดาย เมื่อพบเห็นผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน และเมื่อพบการกระทำที่ไม่ถูกต้อง