คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริการวิชาการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและนักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยาย เรื่อง แนวทางการทำงานในงานบริการวิชาการ โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวี จันทรัตน์ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จากสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมระบบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ ฝึกเชิงปฏิบัติการใช้เทคนิคของแต่ละฝ่าย ฝึกทักษะบุคลากรในงานบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้รู้จักการสำรวจตนเองว่ามีศักยภาพในด้านใด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการให้ได้ตรงความต้องการที่ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ตั้งไว้ และมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความสอดคล้องตามศาสตร์ และสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ และเพื่อให้บุคลากรได้รู้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน และมีความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 30 คน