มจธ. รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี 2566” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยในปีนี้ มจธ.ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 4 ปีซ้อน (2563-2566)  นอกจากนี้คณะผู้แทน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ชื่นชมระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของ มจธ. ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้เกิดจากการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของมจธ. มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากประชาคม มจธ.ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร ตามนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี  KMUTT TOTAL COMMITMENT: Safety in all we do  “มจธ. ยึดมั่นความปลอดภัยในทุกด้านที่เราทำ” กิจกรรมดังกล่าวนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 3 :สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 4: ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาด้านความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ  เป้าหมายที่ 11:ส่งเสริมสังคมเมืองและชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 12:ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน