4 หน่วยงานด้านบริการนักศึกษา ผนึกพลังร่วมลงนามปฏิญญาศรีราชา เพื่อให้การดูแลนักศึกษาทุกคนภายใต้แนวคิด เพียงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สร้างพลังเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย 4 หน่วยงานบริการนักศึกษาและผู้เรียนรู้ ได้แก่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการสัมมนา  “Measure what matters: Power up Success through Collaborative Goal-Setting for KMUTT” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีนา ศรีราชา และเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา ให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง สร้างทีมบริการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผลในการให้บริการต่อผู้ใช้บริการทุก ๆ กลุ่ม เชื่อมโยงกระบวนการให้บริการของแต่ละหน่วยงานแบบบูรณาการร่วมกัน และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษาทั้ง 4 หน่วยงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ พร้อมด้วย คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิเวศเพื่อนักศึกษาและผู้เรียนรู้ และผศ. ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ของนักศึกษาและผู้เรียนรู้ ร่วมให้นโยบายและคำแนะนำ

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการลงนามปฏิญญาร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน เพื่อสร้างตั้งใจในการดูแลนักศึกษาอย่างเต็มที่และมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้ตอบโจทย์การให้บริการภายใต้แนวคิดเพียงสิ่งเล็กๆ ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ “Little Things make a Big Difference”