องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมออกบูธนิทรรศการในการประชุม “พลิกโฉมองค์กรรับรองสู่เส้นทางใหม่ในการให้คุณวุฒิวิชาชีพ” จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ปรัชญา เพียสุระ ผู้แทนองค์กรรับรองฯ และทีมงานร่วมออกบูธนิทรรศการในการประชุม “พลิกโฉมองค์กรรับรองสู่เส้นทางใหม่ในการให้คุณวุฒิวิชาชีพ” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานขององค์กรรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา และสาขาวิชาชีพการผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ อีกทั้งยังได้มีการสาธิตกระบวนการในการประเมินสมรรถนะบุคคล สาขาวิชาชีพการผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ อาชีพนักตรวจสอบในกระบวนการอบชุบโลหะด้วยความร้อน ระดับ 2 ให้กับผู้เข้าชมบูธได้เห็นถึงวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของชิ้นงานในกระบวนการอบชุบโลหะด้วยความร้อน ทั้งนี้ การออกบูทดังกล่าวยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่สนใจสามารถขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในองค์กรรับรองฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี