กลุ่มงานบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เพื่อหารือความร่วมมือ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.นำโดย รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) จังหวัดชลบุรี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง บูรณาการสู่เรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ โดยมี คุณสมเกียรติ อู่เงิน ผู้อำนวยการและทีมงาน ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก มจธ. ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานดังกล่าวฯ เป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ที่มีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมอัติโนมัติ การตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ