งานปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา คณะ SIT ปีการศึกษา 1/2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) ประจำภาคการศึกษา 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ

งานปฐมนิเทศ ฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่ครอบครัว SIT นอกจากนั้นผู้บริหารคณะ ฯ อาจารย์ประจำคณะ ฯ และเจ้าหน้าที่ได้นำเสนอข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ด้านการเรียน และบริการด้านต่าง ๆ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) นักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (DBIS) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล (SED) จำนวนรวม 106 คนเข้าร่วมงาน