GMI จัดพิธีทำบุญก่อนสร้างอาคารใหม่

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดพิธีทำบุญก่อนสร้างอาคารใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30 น. – 10:00 น. โดยจัดให้มีการสักการะพระอริยพรหม ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหน้าอาคารใหม่ GMI หรืออาคารวิศวกรรมอุตสาหการ 5 เดิม โดยมี ผศ. ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดี รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และทีมผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้าร่วมพิธีทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความเป็นสิริมงคล