สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CMM) และสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PPT) คณะครุศาสตร์ฯ มจธ.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมองจัดทำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมมัลติมีเดียเพื่อบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CMM) และสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (PPT) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมสมองจัดทำหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมมัลติมีเดียเพื่อบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ณ โรงแรมเทวัญดารา บีชวิลล่า (กุยบุรี) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย ผศ.ดร.ชนินทร์ ตั้งพานทอง หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดสัมมนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา กล่าวที่มาการจัดทำหลักสูตร วท.ม. (สาขาวิชานวัตกรรมมัลติมีเดียเพื่อบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์) ภายในโครงการมีกิจกรรมระดมสมองจัดทำกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและนอกของหลักสูตร การจัดทำกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายของหลักสูตร จุดเด่นของหลักสูตรที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน และคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร (Graduate Attributes) การหารือแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกันของ 2 สาขาวิชา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวจำนวน 24 คน