สงกรานต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รดน้ำขอพรผู้อาวุโส

On Songkran Day at KMUTT, the executives and staff participated in a making ceremony and poured water to ask for blessings from the elderly.

Date: April 10, 2024

Venue: The multi-purpose area, 1st Floor, Office of the President Building, KMUTT Bangmod Campus

เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธ และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567  ณ โถงชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยและดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามในการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้อาวุโส โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี อาจารย์บุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้า รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ. รับการรดน้ำและให้พรอันเป็นสิริมงคล โดย รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้อวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ในสภาพของประเทศและโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ผมขอให้ทุกคนมีความอดทน และสามารถฝ่าฝันความยากลำบากทั้งหลายได้สำเร็จ ในที่สุดนี้ ผมขอให้ทุกคนมีชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัวที่ดี จะได้มีความสุขและสามารถช่วยกันดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีต่อไปนาน ๆ

 รูปภาพทั้งหมด  Click….. http://tiny.cc/1jzpxz