ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สวนพ. จัดโครงการอบรม เรื่อง “ยกร่างคำขอสิทธิบัตร” EP1 และ EP2

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ งานทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร (สวนพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการอบรม เรื่อง “ยกร่างคำขอสิทธิบัตร” ณ ห้อง SCi Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ EP1 หัวข้อทำความรู้จักกับ “ทรัพย์สินทางปัญญา” โดย ดร.ผ่องศรี เวสารัช นักทรัพย์สินทางปัญญา สวนพ. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทและความคุ้มครองของทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายไทย และระเบียบทรัพย์สินทางปัญญา มจธ. 2565 และ EP2 หัวข้อ How to ร่างคำขอสิทธิบัตร “ฉบับมือใหม่” โดย คุณบัณฑิต คำภูษา นักทรัพย์สินทางปัญญา สวนพ. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขอรับความคุ้มครองประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ความแตกต่างของสิทธิบัตรแต่ละประเภท การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ข้อกำหนดและรูปแบบการเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร และ หัวข้อ How to “ร่างคำขอ IP ฉบับมือใหม่” เกี่ยวกับข้อกำหนดและรูปแบบการเขียนร่างคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมี ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และภาคีความร่วมมือ เป็นประธานเปิดการอบรม

ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ขอขอบคุณ สวนพ. ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับความคุ้มครองสามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป