Line Manager ผู้นำที่ดูแลและสนับสนุนให้ทีมพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในชีวิตส่วนตัวและเป้าหมายขององค์กร

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดหลักสูตร Supervisory Development Program (SDP) รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจในบทบาท สามารถบริหารจัดการภารกิจ และสามารถบริหารและพัฒนาทีมงานได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดงานที่มีคุณค่าของหน่วยงานและมีการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สร้างสรรค์ให้แก่ทีมงานจากรุ่นสู่รุ่น 

โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณวรรณารีย์ กันตะสิริพิทักษ์ (ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์กร) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ (รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อ การบริหารและพัฒนาบุคลากร (HR for Line Manager) และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ปกรณ์ สุปินานนท์ (อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การโค้ชสำหรับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Coaching for Transformative Learning) โดยมีเลขานุการคณะ สำนัก/สถาบัน และหัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการจำนวน 26 คน