คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ และสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์และสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้า ณ หอเกียรติยศ (ชั้น 8), สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล (ชั้น 4) และโรงฝึกงานของสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล (ชั้น 1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาคาร S13 นำโดย รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล, ผศ.ดร.มานนท์ สุขละมัย ผู้แทนองค์กร, ผศ.ดร.อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล, นายถวิล แสงธรรมชีวิน, นายศักดิ์สิทธิ์ ปนคำ, นางสาวธิดาพร จันทร์หอม และบุคลากรในคณะ ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินองค์กรฯ จาก นายกฤษฎา ผาทอง หัวหน้ากลุ่มงานอุตสาหกรรมและดิจิทัล (หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน) และนายขนบพันธุ์ พินธุวัฒน์ นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (ผู้ตรวจประเมิน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), นายประยูร แนนเกลี้ยง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ผู้เชี่ยวชาญ) และนายพิเชษฐ์ ทีโส ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้เชี่ยวชาญ) ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้รับการตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อรับรองให้เป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์และสาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์ไฟฟ้าและทำหน้าที่ในการประเมินและรับรองสมรรถนะบุคคลตามที่ได้รับการรับรองฯ ต่อไป