โครงการ GMI Global Engagement 2023

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดโครงการ GMI Global Engagement 2023 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ 1. University of Tokyo 2. Showa Women’s University และ 3. Iwate University รวมทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องวิจัย ห้องปฏิบัติการภายใน มจธ. และการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ขององค์กรและของประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งตรงกับความมุ่งหวังของคณะในการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ได้มีการนำเสนอผลงานและรับมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เป็นผู้มอบ พร้อมทั้งกล่าวปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ Business Challenges และขอขอบคุณทาง Siam Piwat ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานและมีความร่วมมือเป็นอย่างดี จัดขึ้น ณ True Icon Hall ห้อง 4 ชั้น 7 ไอคอนสยาม