กิจกรรมเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ “คันฉ่องส่องพระจอมเกล้าฯ ในมิติพระพุทธศาสนา”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยโครงการพระจอมเกล้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามจัดงานเสวนา “คันฉ่องส่องพระจอมเกล้าฯ ในมิติพระพุทธศาสนา” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในโอกาส 200 ปี นับแต่ทรงพระผนวช บรรยายโดย พระราชวชิรธรรมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประติมากรรมไทย ภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาระ มีผลกิจ ดำเนินรายการโดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาอธิการบดี มจธ.

ภายในงานเสวนาประกอบด้วย หัวข้อ “นวัตกรรมจากพระราชดำริ ในการสร้างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ซึ่งสะท้อนถึงทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสร้างวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ บรรยายโดย พระราชวชิรธรรมเมธี หัวข้อ “มิติพระพุทธศาสนา ขณะทรงทรงผนวช” โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์พระองค์ทรงพระผนวชเป็นระยะเวลานานถึง 27 ปี ทรงเป็นปฐมบูรพาจารย์แห่งคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ขณะเสด็จดำรงภิกขุภาวะเป็นพระวชิรญาณภิกษุ บรรยายโดย ดร.ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ หัวข้อ “มิติพระพุทธศาสนา ขณะทรงครองราชย์” ทรงเชื่อมทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ ตลอดจนพระราชกรณียกิจในการพระบวรพุทธศาสนาและประเทศชาติด้วยพระบรมราชกุศโลบายและพระวิริยภาพ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ

บรรยากาศภายในงานมีประชาชนทั่วไป นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรจากมหาวิทยาลัยอื่นเข้าร่วมเสวนากว่า 50 คน เต็มพื้นที่ห้องประชุม อีกทั้งถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เพจวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม มีจำนวนการเข้าถึง ณ ปัจจุบันกว่าหกพันครั้ง