มจธ. จัดประชุมทีมงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางกายภาพนอกห้องเรียน มจธ. เรื่อง การออกแบบอาคารที่ยั่งยืน และ เรื่อง การสัญจรที่ยั่งยืนด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายปรีชา อาการศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดประชุมทีมงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางกายภาพนอกห้องเรียน มจธ. เรื่อง การออกแบบอาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Building design) และ เรื่อง การสัญจรที่ยั่งยืนด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (Sustainable Mobility : EV) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางกายภาพนอกห้องเรียนไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันนำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่ร่วมกันเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคม ให้ได้สังคมที่พึงประสงค์ เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (N16)