การประชุมการสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคกลางตอนล่าง ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

The meeting between KMUTT and NPRU on the establishment of the Science Park Network in the lower central region of Thailand

Date: March 7, 2023

Venue: Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU), Nakhon Pathom Province

เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย รักษาการแทนอธิการบดี นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อหารือโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคกลางตอนล่าง และเชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงาน โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งมีการหารือแนวทางการดำเนินงานและเยี่ยมชมหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่อไป