มจธ. ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ปี 2567 ในภายใต้แนวคิด “Student Empowering for Sustainable Development” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนักความยั่งยืนสำหรับนิสิตนักศึกษา การขับเคลื่อนความยั่งยืนในระดับนิสิตนักศึกษา Digital Intelligence และการเสวนาหัวข้อการขับเคลื่อนนิสิตนักศึกษาจิตอาสาและจิตสำนักสาธารณะ

โอกาสนี้ รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้  ผศ. ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ของนักศึกษาและผู้เรียนรู้  นำบุคลากรสำนักงานกิจการนักศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมการฟังการบรรยายพิเศษและการเสวนา รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษาแบบโปสเตอร์ ดังนี้

กลุ่ม 1 พัฒนาการบริการและรูปแบบกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
– การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการฝึกงานของนักศึกษา
– การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับนักศึกษาฝึกงานของสถานประกอบการ
– การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย Innovation for KMUTT Sustainability 2023: Change Begins with you”
– การสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่ม 2 การพัฒนางานด้านสุขภาวะนิสิตนักศึกษา

– กิจกรรมชวนเพื่อนเตะบอล
– ศูนย์การเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเเละการกู้ชีพขั้นฐาน

กลุ่ม 3 Best Practices ผลงานองค์กรนิสิตนักศึกษาและชมรมกิจกรรม/สโมสรนักศึกษา

– So Change & So CHAMP “โครงการเพื่อสร้างผู้นำนักศึกษาสู่การเปลี่ยนทางสังคมอย่างยั่งยืนในเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล”
– บางมดกลางแปลง กับการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
– ส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านระบำพระสยามเทวมหามกุฎดวิทยมหาราชรำลึก ชมรมนาฏยโขนละคร มจธ.