นิทรรศการ“รณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายประจำปี 2566” (World Suicide Prevention Day 2023)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดนิทรรศการ “โครงการรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายประจำปี 2566” (World Suicide Prevention Day 2023) เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายทั้งในด้านสาเหตุ ปัจจัยและวิธีการป้องกันช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญ เกิดความรู้สึกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน และเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะกระทำการดังกล่าว โดยมีคุณปนาลี แทนประสาน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ผศ.สุเมธ อังคศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการเฝ้าระวัง และสร้างการตระหนักรู้ในมหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ของนักศึกษาและผู้เรียนรู้ กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานกิจการนักศึกษาที่มีส่วนเฝ้าระวังและดูแลนักศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันเปิดงาน ณ บริเวณพื้นที่ชั้น 4 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) เมื่อวันที่ 7กันยายน 2566