กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้เยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน โดยมี รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน นำชมพื้นที่ในภาพรวม จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมสถาบัน KOSEN KMUTT โดย  ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ และคณะ ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) และห้องปฏิบัติการ Biopharmaceutical Characterization Laboratory (BPCL) โดย ผศ. ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Engineering and Pilot Plant (EPP) โดย ดร.อรรณพ นพรัตน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และคณะ ให้การต้อนรับ