โครงการ GMI Global Engagement 2023

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้จัดให้มีโครงการ GMI Global Engagement 2023 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจาก 3 มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย 1) University of Tokyo 2) Showa Women’s University และ 3) Iwate University รวมทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องวิจัย ห้องปฏิบัติการ ภายใน มจธ. และการปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ขององค์กรและของประเทศ นอกจากนี้ยังเกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งตรงกับความมุ่งหวังของคณะในการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม