คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 6

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ครั้งที่ 6” ณ ห้อง Science Connect

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล รองคณบดีฝ่าย เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ในการจ้างนักศึกษาผู้ช่วยสอน จรรยาบรรณของนักศึกษาผู้ช่วยสอน และการประเมินนักศึกษาผู้ช่วยสอน รวมทั้งแนะนำช่อง สอนเพลิน Learn more โดย ทีมพัฒนาการศึกษา นอกจากนั้นนักศึกษาผู้ช่วยสอนยังได้รับการอบรมเกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning Skills & Bloom’s Taxonomy) เทคนิคการวัดประเมินผลเบื้องต้น เทคนิคการเป็นนักศึกษาผู้ช่วยสอนในรูปแบบกระบวนกร (Facilitator Skills) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active Learning) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเสวนาเรื่อง “ความคาดหวังของภาควิชาต่อนักศึกษาผู้ช่วยสอนและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยสอน” ร่วมกับหัวหน้าห้องปฏิบัติการและอาจารย์ผู้ควบคุมทั้ง 4 ภาควิชา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาผู้ช่วยสอนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนกว่า 30 คน